SPEAR FILM SERVICE

บริษัท สเปียร์ ฟิลม์ เซอร์วิส จำกัด

578/-2 ซอยลาดพร้าว 112(เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10230

Tel. 020024993     E-mail: spearfilmservice@gmail.com


เป็นบริษัทให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร ซีรี่ย์ โฆษณา และวิดีโอพรีเซนต์ต่างๆ พร้อมบริการทีมงาน

1. พนักงานบุัญชี

   ลักษณะของงาน :
1. ดูแลรับผิดชอบเอกสาร และงานเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
2. ควบคุมการรับเงินสด/เช็ค/เงินสดย่อย ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
3. จัดลำดับการเบิก-จ่ายเงิน และกำกับดูแลติดตามให้เป็นไปในเวลาที่กำหนด
4. ดูแลจัดการงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ
5. จัดทำรายงานภาษีอากร
6. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี
7. จัดทำเงินเดือนพนักงาน การโอน-จ่ายเงินเดือนพนักงาน
8. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณบริษัท และดูแลงบประมาณให้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงานบริษัท 

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี/การเงิน   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

4. รอบคอบ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน


เงินเดือน : 15,000.- บาท ขึ้นไป 


2. พนักงานบุคคล

ลักษณะของงาน :

1. สรรหา คัดเลือก จัดจ้างพนักงาน
2. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารพนักงานใหม่ ทะเบียนประวัตพนักงาน ,สัญญาจ้างงาน ,ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน

3. ปฐมนิเทศพนักงาน กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

4. วางแผนกำลังคนและวางแผนการจัดฝึกอบรมพนักงาน

5. เช็ค การเข้า- ออกของพนักงาน

6. ตรวจสอบการ ลา มาสาย ขาดงานต่างๆ ให้เป็นประตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายและบริษัทที่กำหนด

7. ติดตามการประเมินผลการทำงานของพนักงานทุกสิ้นเดือน

8. ดูแลเรื่องสวัสดิการของบริษัท เช่น ประกันสังคม (การเข้าออกของพนักงาน การส่งเงินสมทบ เป็นต้น) เรื่องชุดยูนิฟอร์ม , ประกันสุขภาพ เป็นต้น

9.จัดสรรกำลังคนในการออกปฎิบัติงานตามกองถ่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร : 

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบุคคล บริหารบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลน้อย 1 ปี ขึ้นไป

3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

4. รอบคอบ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน


เงินเดือน : 15,000.- บาท ขึ้นไป 3. พนักงานสโตร์

   ลักษณะของงาน :

1. ตรวจเช็คเข้า-ออกของสินค้าให้มีความละเอียดรอบคอบ

2. ดูแลเบิกจ่าย จัดอุปกรณ์สินค้าตามออดอร์ที่กำหนด

3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ตามตารางที่กำหนด

4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ชำรุด สูญหาย เสียหาย

5. ประสานงานกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับวุฒิ ม6 หรือ ปวส. ขึ้นไป

2. มีความรอบคอบ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน

3. สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

4. ขยันตั้งใจทำงาน

5. สามารถขับรถได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


เงินเดือน : 12,000.- บาท ขึ้นไป4. พนักงาน Sale & Marketing

ลักษณะของงาน :

1. ประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับออดอร์สินค้า

2. เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

3. ดูแลลูกค้าเก่า

4. หาลูกค้าใหม่

5. จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินงาน

6. เก็บข้อมูลประวัติลูกค้า

7.คิดวางแผนเพื่อพัฒนาและเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความรอบคอบ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน

5. มีความเป็นมิตร อัธยาสัยที่ดี พูดจาไพเราะ

6. ขยันตั้งใจทำงาน

7.สามารถไปทำงานตามที่ต่างๆ ตามที่บริษัทระบุกำหนดได้


8.สามารถขับขี่รถยนตร์ และมีรถยนตร์ส่วนตัว


เงินเดือน : 15,000.- บาท ขึ้นไป 


สวัสดิการ งาน Sale & Marketing

-ประกันสังคม

-ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

-โบนัส ประจำปี

-ประกันกลุ่ม

-มีค่าคอมมิวชั่น ตามโครงสร้างของบริษัท

-มีค่าน้ำมันรถเดินทาง / เดือน

-มีค่าโทรศัพท์ / เดือน


SPEAR สเปียร์.
ออฟฟิต   02-002-4993
สายด่วน  099-315-7576
            063-549-0732
ID LINE : kanjanagift
Email :  Click Hear
spearfilmservice@gmail.com
SPEAR FILM SERVICE บริษัท สเปียร์ ฟิลม์ เซอร์วิส จำกัด 578/-2 ซอยลาดพร้าว 112(เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10230 Tel. 020024993 E-mail: spearfilmservice@gmail.com เป็นบริษัทให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร ซีรี่ย์ โฆษณา และวิดีโอพรีเซนต์ต่างๆ พร้อมบริการทีมงาน 1. พนักงานบุัญชี ลักษณะของงาน : 1. ดูแลรับผิดชอบเอกสาร และงานเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน 2. ควบคุมการรับเงินสด/เช็ค/เงินสดย่อย ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 3. จัดลำดับการเบิก-จ่ายเงิน และกำกับดูแลติดตามให้เป็นไปในเวลาที่กำหนด 4. ดูแลจัดการงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ 5. จัดทำรายงานภาษีอากร 6. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี 7. จัดทำเงินเดือนพนักงาน การโอน-จ่ายเงินเดือนพนักงาน 8. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณบริษัท และดูแลงบประมาณให้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงานบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี 4. รอบคอบ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เงินเดือน : 15,000.- บาท ขึ้นไป 2. พนักงานบุคคล ลักษณะของงาน : 1. สรรหา คัดเลือก จัดจ้างพนักงาน 2. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารพนักงานใหม่ ทะเบียนประวัตพนักงาน ,สัญญาจ้างงาน ,ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน 3. ปฐมนิเทศพนักงาน กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท 4. วางแผนกำลังคนและวางแผนการจัดฝึกอบรมพนักงาน 5. เช็ค การเข้า- ออกของพนักงาน 6. ตรวจสอบการ ลา มาสาย ขาดงานต่างๆ ให้เป็นประตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายและบริษัทที่กำหนด 7. ติดตามการประเมินผลการทำงานของพนักงานทุกสิ้นเดือน 8. ดูแลเรื่องสวัสดิการของบริษัท เช่น ประกันสังคม (การเข้าออกของพนักงาน การส่งเงินสมทบ เป็นต้น) เรื่องชุดยูนิฟอร์ม , ประกันสุขภาพ เป็นต้น 9.จัดสรรกำลังคนในการออกปฎิบัติงานตามกองถ่าย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบุคคล บริหารบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลน้อย 1 ปี ขึ้นไป 3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี 4. รอบคอบ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เงินเดือน : 15,000.- บาท ขึ้นไป 3. พนักงานสโตร์ ลักษณะของงาน : 1. ตรวจเช็คเข้า-ออกของสินค้าให้มีความละเอียดรอบคอบ 2. ดูแลเบิกจ่าย จัดอุปกรณ์สินค้าตามออดอร์ที่กำหนด 3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ตามตารางที่กำหนด 4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ชำรุด สูญหาย เสียหาย 5. ประสานงานกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับวุฒิ ม6 หรือ ปวส. ขึ้นไป 2. มีความรอบคอบ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 3. สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ 4. ขยันตั้งใจทำงาน 5. สามารถขับรถได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เงินเดือน : 12,000.- บาท ขึ้นไป 4. พนักงาน Sale & Marketing ลักษณะของงาน : 1. ประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับออดอร์สินค้า 2. เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าเก่า 4. หาลูกค้าใหม่ 5. จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินงาน 6. เก็บข้อมูลประวัติลูกค้า 7.คิดวางแผนเพื่อพัฒนาและเพิ่มยอดขาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความรอบคอบ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 5. มีความเป็นมิตร อัธยาสัยที่ดี พูดจาไพเราะ 6. ขยันตั้งใจทำงาน 7.สามารถไปทำงานตามที่ต่างๆ ตามที่บริษัทระบุกำหนดได้ 8.สามารถขับขี่รถยนตร์ และมีรถยนตร์ส่วนตัว เงินเดือน : 15,000.- บาท ขึ้นไป สวัสดิการ งาน Sale & Marketing -ประกันสังคม -ชุดยูนิฟอร์มบริษัท -โบนัส ประจำปี -ประกันกลุ่ม -มีค่าคอมมิวชั่น ตามโครงสร้างของบริษัท -มีค่าน้ำมันรถเดินทาง / เดือน -มีค่าโทรศัพท์ / เดือน